Publikace

Muzeum Šumavy je vydavatelem odborných a populárně naučných publikací, které je možno zakoupit.

Další informace zde…

Pro badatele

Muzeum Šumavy umožňuje zpřístupnit své sbírky externím badatelům.

Příslušný dotaz je nejvhodnější zaslat vedoucímu kurátorů Mgr. Michalu Novotnému.

email: m.novotny@muzeumsumavy.cz

tel. 376 528 850

Mgr. Michal Novotný podle charakteru dotazu zprostředkuje kontakt se zodpovědným správcem sbírky ke konkrétnímu vyřízení.

 

Knihovna Muzea Šumavy

Knihovna Muzea Šumavy

Knihovna Muzea Šumavy je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) zapsána pod evidenčním číslem 5800/2004 jako knihovna Muzea Šumavy Sušice, základní knihovna se specializovaným knihovním fondem. Soustředí se na systematické shromažďování přírodovědné a společenskovědní literatury k Šumavě. Počátky budování knihovního fondu spadají do 80. let 19. století, kdy se do sušického městského muzea dostávaly formou darů knihovní tituly s nejstaršími svazky ze 16. století. Od počátku 20. století se náhodné doplňování fondu proměnilo v systematické shromažďování literatury z oblasti muzejnictví a historiografie, odebírat se začala důležitá oborová periodika. Ve 30. letech se zřízením zemědělského oddělení zájem rozšířil i o první svazky a časopisy z oblasti agronomie a agrárních dějin. Nastoupený trend pokračoval v období po roce 1945, kdy knihovní fond rozhojňovaly poválečné konfiskáty. Vznikem Muzea Šumavy v roce 1967 a vyprofilováním odborného zájmu nabyla muzejní knihovna své současné podoby. Maximum literatury přírodovědného zaměření je soustředěno na pracovišti v Kašperských Horách, společenskovědní tituly jsou koncentrovány v Sušici.

Struktura fondu

Knihovní fond přesahující 20 000 svazků vedle standardních průběžných akvizicí získávaných titulů tvoří několik volně přidružených historických celků. Specifickou pozici v něm má soubor bezmála 1700 svazků z někdejší knihovny kapucínského kláštera v Sušici (v muzeu formou dlouhodobého depozita) vesměs s teologickou literaturou od sklonku 15. do 20. století. Další část fondu tvoří soubory z pozůstalostí významných osobností, které se do muzea dostaly formou darů (jmenovitě Josef Ambrož Gabriel, P. František Trachta, František Firbas, Vladimír Holý, Václav Kratochvíl, jednotliviny z veithovské knihovny v Liběchově, Karla Havlíčka Borovského, knihovny spisovatelek Karolíny Světlé, Sofie Podlipské atd.). Knihovna se soustředí na dílo Karla Klostermanna.
Důležitou součástí fondu je sbírka periodik, čítající více než 200 titulů. Hodnotný je především soubor regionálních časopisů vydávaných v Sušici (výběrem Posel ze Sušice 1879–1891, Svatobor 1881–1915, Zpravodaj města Sušice 1976¬–1989, Sušické noviny 1891–1893, 1990–současnost, Sušické listy 1918–1940, Farní věstník duchovních správ sušického vikariátu 1923–1940, Zpravodaj Sušicka 1937–1940, Sušický sirkař 1957–1964), či přilehlém regionu (Šumavan 1868–1941, Stráž v Pošumaví 1922–1922, Sokol v Pošumaví 1932–1938, Klatovský kraj 1935–1939, Nové Klatovsko 1958–1989). Muzeum disponuje rovněž ucelenými řadami důležitých oborových periodik zejména z oblasti historických věd (Český lid, Časopis Národního muzea, Časopis pro dějiny venkova, Časopis Společnosti přátel starožitností, Historická demografie, Historická geografie, Jihočeský sborník historický, Muzejní a vlastivědná práce, Památky archeologické, Zprávy památkové péče aj.).
V současné době se odebírají následující periodicky vycházející tituly: Acta musei Reginaehradecensis, Archeologie západních Čech, Český časopis historický, Dějiny a současnost, Klatovský deník, Minulostí západočeského kraje, Sborník archivních prací, Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Sušické noviny, Šumava, Věstník AMG, Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, Výběr, Západočeské archivy, Zlatá stezka, Živa.